Thursday, November 8, 2012

AKLAT NG AMOR DEL MUNDO 1

                   ANG UNANG AKLAT NG AMOR DEL MUNDO


Sa aklat na ito ay nag lalaman sa pag ibig, narito ang mga pangalan ng dios ng pag ibig, at may mga oracion bawat sa kanilang kapangyarihan.  kong paano maakit sa negosio ng mga tao, pang akit para dadami ang mga taong kustomer. Protection din sa mga kaaway para hindi na mangangaway, karamihang nitong urascion sa pan gayuma sa mina mahal mo at sa familia o asawa para hindi mag hiwalay. at meron din oracion nito tungkol sa huma hawak ng limang krus ng mundo. na ang basag nila ang mga SATOR.
ANG mga halimbawa ng mga ORACION: hindi ko po lahat inilagay.


PAGGAWAD NG KAPAYAPAAN

 
Bago umalis ng bahay ay magdasal ng:

1- Ama namin

1- luwalhati

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

RELINQUO VOBIS PACEM MEAM

DA VOBIS NON QUOMODO

DAT EGO DO VOBIS


-o0o-

 
PAMPALUBAG-LOOB, UPANG MAALIS O MABAWASAN ANG GALIT SA IYO NG TAO

 1-AMA NAMIN bago umalis ng bahay.

Usalin sa sarili 3x at ihihip sa pinatutungkulan

 MARCAM SULUM AGUNAY

UG MUCUM AMBULUM

GURENPLIS MAMUCAY

 -o0o-


SA PAKIKIPAG-USAP SA MGA MASASAMANG-LOOB

 
Magdasal ng 1-Ama Namin

Isunod ang oraciong ito ng 3 beses

patungkol sa mga masasamang-loob

                          CURATIS ET VERBUM QUIA EGOSUM

JESUS EGOSUM

 MARIA TRAJOME
 

SA KABUHAYAN AT KALIGTASAN

 
Magdasal ng 1- ABA GINOONG MARIA

 
usalin sa sarili 3x ang oraciong ito bago umalis ng bahay:

 
MAGUB

MAGUGAB

MARIAGUB


-o0o-
 

ORACION NG SANTO NINO UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA

 

 

Bago matulog ay dasalin ito

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus
 

isunod ito ng 3 beses:
 

PETAT MATAT ALTASUM PANIS+

ABEFUF ABECUM DATAM BUSCUM

ET NARVETAS PAC PACEM
 

(PANGALAN NG ASAWA AT KAHILINGAN)
 

DAGNEZ COMPROBABIT SUPER OMNIA

EGOSUM HUM SUBATANE HUS

SANCTA BARUTUM

SUMAAKIN KA

 
-o0o-

 PANGSUHETO NG MASAMANG TAO

Bago umalis ng bahay ay dasalin ito

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 
Usalin ito ng 3 beses sa harap ng masamang tao:

 
EGUM EHAS SICUT SAPARAH

TUMIGIL KA NA

 
-o0o-

 
UPANG MASIRA ANG MATIGAS NA LOOB NG KALABAN

 

1- Ama Namin

1- Sumasampalataya

hanggang sa ipinako sa krus

usalin ito 3x patungkol sa mga kalaban:

 
EGOSUM PACTUM ET MURIATUM HUM HUM GUM

 
-o0o-

 

UPANG HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA O ISIP

 
Usalin ito 3x patungkol sa isang taong may balak na masama


EDEUS GEDEUS DEDEUS

DEUS DEUS DEUS

EGOSUM GAVINIT DEUS


-o0o-


SA KAPAYAPAAN AT PAGKAKASUNDO

 
Dasalin bago umalis ng bahay

 
1-AMA NAMIN

1-LUWALHATI

 

Isunod ito ng 3 beses:

 

PAX TIBI DOMINI

DEUS NORUM

DEUS NORAM

DEUS NOCAM

DEUS MEORUAM


-o0o-

UPANG MAHALINA AT MAGUSTUHAN KA NG MARAMI

 
Dasalin bago umalis ng bahay:
 
1- Ama Namin

1- Aba Ginoong Maria

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus
                                               isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

 
MITI QUI DIM

ORATES  AC EC OC

TETEOCUM

 ET SANCTE ENIM

 CORPUS MEELIM,

ORATE SUM BETHEUM

ELIM,  AEI, AIE,

IMPACEM

JAC-CI-JAH

 

-o0o-

UPANG MAHALIN KA LALO NG IYONG ASAWA


Ito ang ibinubulong sa kanyang pagkain at

inumin ng 3 beses sa tuwi-tuwina:

 

NOT NOD NON

NOS NO NOM

 NIAC AC BIAC

-o0o-

 

 

UPANG HINDI MAKAKIBO ANG MGA TAONG MAY MASAMANG BALAK SA IYO

 

Magdasal ng 1-Ama Namin

 

Isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

 

EGO SUM

QUISIT

QUISUM

 

-o0o-

 UPANG MAWALAN NG LOOB ANG MGA KALABAN

 
Bago umalis ng bahay ay usalin ito sa sarili:

 

1- Ama Namin

 

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

 

JESUCRISTE MAJISTER

DONA ET BENEDICTUS

VERAS EGOSUM

 

-o0o-

 

UPANG MASIRA ANG MATIGAS NA LOOB NG KALABAN

 

1-Ama Namin

1- Luwalhati

 

isunod ito ng 3 beses patungkol sa mga kalaban:
 

EGOSUM VIA VERITAS

ET VITA PAS

PUERA VOBIS

URAC SIT ET AMEN

 
-o0o-

 
UPANG MAWALAN NG DIWA ANG MGA MASASAMANG-LOOB

 

1-Ama Namin

1- Luwalhati

 

isunod ito ng 3 beses patungkol sa mga kalaban:

 

GENIT PECCATUM PECABIT

IN JERUSALEM DESENDIT

 VOBIS QUIA EGOSUM

ET MURIATUM

 
-o0o-

 
PARA HINDI KA ALIMURAIN

 

 

MAGDASAL NG:

 

1 Ama Namin

1 Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito 3 beses

 

JESUS JESUS JESUS ALUNSABA CRUZ

RENDIDO RENDIDO RENDIDO

 

Ihihip sa harapan ng tao, o pagkain at inumin

 

-o0o-

 

 

UPANG HINDI MAKAPANGUSAP ANG IBANG KAUSAP

 

1-Ama Namin

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

Isunod ito ng 3 beses:

 

EGOSUM QUISUM ET

CONSILIUM MEUM

NUN EST CUM INPIIS

SED IN LEGE DOMINA

 VOLUNTAS EST

ALELUYA

 

-o0o-

 

 

UPANG HINDI MAKAPANGUSAP ANG IBANG KAUSAP

 

 

1-Ama Namin

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

Isunod ito ng 3 beses:

 

EGOSUM VIA VERITAS

ET VITA NEMO

VENIT AD PATREM

NISSI PER MI

ALELUYA

 

-o0o-

 

PAMPALUBAG-LOOB

 

1-Ama Namin

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

Isunod ito ng 3 beses:

 

GENIT PECATUM PECABIT

 IN JERUSALEM DESENDIT

 DIA VOBIS QUIA

JESUS NUMCIA

DEATORUC ATAGAL

 

-o0o-

 

 

UPANG HINDI MAHATULAN

 

Bago umalis ng bahay ay dasalin ito

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

ACNO INTE DOMINE

EST PORABIT ET JUSTITIAE

QUAE LIBERABIT

POSATIBI DOMINE

 

-o0o-

 


UPANG SUKUAN NG MGA KALABAN

 
Bago umalis ng bahay ay dasalin ito

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 
isunod ito ng 3 beses:
                                                HUR-MU-HUS CONTRABAR

MANUS DICAT PHU

EGO IMPAS

JESUCHRISTE EGOSUM

 

EGOSUM DOMINE MEUS

DEUS NATUS

DEUS MOLATUS

DEUS EMATUS

DEUS EMOLATUS


-o0o-
 

PAMPASUKO

 
MAGDASAL NG:

 
1 Ama Namin

1 Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito 3 beses

 

ELUM LACUM HUM

SUKO ANG LAHAT NA NANDIRITO

 

Ihihip sa pagkain at inumin, at sa asawa o katipan

 

-o0o-

SA PAG-IBIG

 

Bago umalis ng bahay ay dasalin ito

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

SIRAS ETAR

BESANAR NADES

SURADIS MANINER

SADER PROSTAS

SOLASTER MAMNES

LAHER

 

-o0o-

 

 

PANAWAGAN

 

 

Bago umalis ng bahay ay dasalin ito

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

MACRAM MENATAM EN

BOLTOS MAHAM LOCIS

PACIS JESUS NAZARENO

 

(PANGALAN- KAHILINGAN)

 

DEUS DEUS DEUS

EGOSUM GAVINIT DEUS

 

JESUS JESUS SALVAME

DEUS CRUCES PATER

BENEDICTE DE DEUS

 

-o0o-

 

 

PANALANGIN NI HARING DAVID

 

Bago umalis ng bahay ay dasalin ito

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

SATIS PORTIS MARIA VIRGINES

ORTARI NI DAVID

 

MALAYO KA MAN SA AKIN, AKO AY IYONG MAAALALA

MAGING SA PAGTULOG MO

(PANGALAN)

 

SATIS PORTIS MARIA VIRGINES

ORTARI NI DAVID

 

-o0o-

 

 

PARA IGALANG KA NG IYONG KAPWA

 

Bago umalis ng bahay ay dasalin ito

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

QUALITER MINORIS TINCANTOR

OBIDIRIS MINISTROS GENERALES

EGOSUM

 

AKO AY GENERAL

 AHA.

 

-o0o-

 

 

UPANG MAGING LALONG KAAKIT-AKIT

 

Dasalin ito sa harap ng olive oil

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

PALTENI HAMMESACHLIM

JEHOVAH LAJEHOVAH

HODU AZATH HEJOZER

 

Ihihip ito sa olive oil, at maaaring magpahid ng kaunti

sa kamay at pisngi

 

-o0o-

 

 

SA PAGDALAW SA KAIBIGAN UPANG KALUGDAN KA

 

Bago umalis ng bahay ay dasalin ito

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

PELE PAUDE

LIFNE I KARA

 

-o0o-

 

 

UPANG MAGKASUNDO ANG MAG-ASAWA

 

Sa harap ng olive oil ay dasalin ito

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

ADOJAH ADONAI

JEHOVAH ELOHIM

MEOD JEHOVAH

SELAH

 

Isulat din ang oraciong ito sa kapirasong papel at ilagay sa bote ng olive oil. Maglagay ng kaunti sa kamay at siyang ihaplos sa katawan ng asawa.

 

-o0o-

 

 

SA HUSGADO

 

1-Ama Namin

1-Luwalhati

1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

 

isunod ito ng 3 beses:

 

YUTIK UMING YUMAK

ATIK KUMING URAK

AYAS KERES

 

Sa husgado, ikrus sa pinto bago pumasok sa korte o isipa sa pinto bago pumasok, mahina lang. Lalong bumibisa kung magpapamisa sa mga kaluluwa sa purgatoryo.Ang SATOR ay ang pina ka mabisang oracion dahil dito ay kusang gumagana agad. automatik ang andar nito na papatakbo mo agad ang resulta. Ito ay meron kapalit na kabayaran dahil ang humahwak nitong oracion ay ang mga demonio. si BELZEBUD ang prinsipe ng mga demonio siya ang pina ka susi, para umandar ang mga oracion. ang kapalit na sasabi ay iyong kalulowa. kukunin niya yon kaluluwa mo hangang sa walang hangan. kaya mahirap gamitin itong oracion automatic nga kaya lang may bayad ang kululowa mo mismo ang kabayaran mo. maliban lang kong wala ka ng pag asa sa buhay.


GAYUMA NG SATOR


PAUNAWA:

MALAKI ANG KARMA NG MGA TAONG GUMAGAMIT NG GAYUMA UPANG MAKUHA ANG ISANG TAO UPANG MAKATALIK O MAKARELASYON. MALAKI DIN ANG KARMA SA MGA TAONG GAGAMIT NITO UPANG PAGKAPERAHAN ANG KAPWA-TAO.

ANG GANITONG MGA GAWA AY MAY KAPALIT- ITO AY ANG SARILING KALULUWA- NA IPAGKAKALOOB SA PRINSIPE NG MGA DEMONYO.


ANG GAMIT NITO NA HINDI MAGIGING LABAG SA BANAL NA KAUTUSAN AY ANG MGA SUMUSUNOD:

 
1. UPANG KAGAANAN NG LOOB NG KAPWA AT HINDI PAG-INITAN NG KAPWA.

 
2. UPANG HINDI GAWAN NG MASAMA NG KAPWA, AT UPANG HINDI PAGSAMANTALAHAN NG KAPWA.
 
PARAAN :


ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL, GAMIT ANG GINTONG TINTA. GUPITIN ITO NG PARISUKAT, CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.

MATAPOS GAWIN ITO AY MAGDASAL NG TAIMTIM.

 

SABIHIN NG MALAKAS ANG NGALAN NG NAIS GAYUMAHIN, AT SAKA HAWAKAN AT PAIKUTIN SA PLATO ANG SIMBULONG PINATUTUNGKULAN NG GINAGAYUMA.

 

SI BELZEBUD , ANG PRINSIPE NG MGA DEMONYO, ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR. ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITOPARA MAHALIN NG NINANAIS

 
DODIM

ONORI

DIJID

IRONO

MIDOD-o0o-

 

PARA MAHALIN NG BABAENG KASAMA

 

RAIAH

AROMA

 IGOGI

 AMORA

HAIAH

 

PARA MAHALIN NG BABAENG IPINAGKASUNDO NA

 

 

MODAH

OKORA

DEJED

 AROKO

HADOM

 

-o0o-

 

 

PARA SA BABAENG NAIS MO

 

SICOFET

IJEMEJE

 CENALIF

ORAMARO

FILANEC

EJEMEJE

 TEFOCIS

 

-o0o-

 

 

PARA MAHALIN NG BIRHEN

 

ALMANAH

LIAHARA

 MAREDAN

AALBEHA

NADERAM

ARAHAIL

HANAMLA

 

-o0o-

 

 

 

PARA MAHALIN NG PAKAKASALAN

 

CALLAH

APUOGA

LORAIL

LIAROL

AGOUPA

HALLAC

 

-o0o-

 

 

PARA MAHALIN NG BALO

 

ELEM

LEDE

EDEL

MELE

 

-o0o-

 

PARA MAHALIN NG KAMAG-ANAK O INAANAK

 

NAQID

AQORI

QOROQ

IROQA

DIQAN

 

-o0o-

 

NAGKAKALOOB NG KAPAYAPAAN AT PAG-IBIG

 

SALOM

AREPO

LEMEL

 OPERA

MOLAS

 

-o0o-